Konkurs: „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów naszej szkoły i ich rodziców do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Organizator konkursu: organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Janczowej.

Temat konkursu:„Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”- kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych w rodzinie i w szkole.

Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym,
 • nawiązanie bliższych relacji rodzinnych,
 • zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
 • wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Technika: pracę konkursową należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar ozdoby są dowolne.

Uczestnicy konkursu: konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Janczowej i ich rodzin.

Warunki uczestnictwa:

 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 • Każdy uczeń może zgłosić na konkurs jedną ozdobę (może być wykonana rodzinnie). Praca konkursowa powinna być zgłoszona przez jednego ucznia (jeśli w domu jest więcej niż jeden uczeń z naszej szkoły, to prosimy by prace konkursowe zostały zgłoszone indywidualnie).
 • Przystąpienie do konkursu następuje przez nadesłanie zdjęć.
 • Każdy uczestnik powinien przesłać 4 zdjęcia: jedno zdjęcie przedstawiające ucznia podczas wykonywania ozdoby wielkanocnej, jedno zdjęcie ucznia wraz z wykonaną ozdobą wielkanocną, dwa zdjęcia przedstawiające tylko ozdobę wielkanocną (efekt końcowy) ujęty z różnej perspektywy.
 • Wszystkie fotografie powinny zostać zapisane w formacie jpg.
 • W przesłanej wiadomości należy podać tytuł konkursu, imię i nazwisko autora pracy, klasę.
 • Prace należy nadesłać do 29.03.2021 r. (poniedziałek), do godz. 10:00 na adres email: zwolenik.sylwia@gmail.com.
 • Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku, na stronie internetowej oraz na Facebooku szkoły .

Zasady rozstrzygnięcia konkursu: o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
Jury będzie zwracało uwagę na:

 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • estetykę wykonania,
 • dobór i wykorzystanie materiałów,
 • wkład pracy,
 • nawiązanie do tradycji świątecznych,
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Spośród zgłoszonych do konkursu prac, komisja wybierze te, które zostaną nagrodzone i wyróżnione. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.

Uwagi końcowe:

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika oraz publikację pracy.
 • O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.